Flatshares in the US: New York, Los Angeles, San Diego, Atlanta, Las Vegas, Chicago, Miami, San Francisco, Boston, Washington, Austin & other cities.